A.PalveluehdotPäivitetty 15.08.2018

A.1.Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Onnexi Oy:n (“Onnexi”, “Palveluntuottaja”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelua koskevaan sopimukseen (”sopimus”). Sopimus muodostuu näistä ehdoista ja Asiakkaan tekemästä tilauksesta (”tilaus”), jonka Onnexi on vahvistanut (”tilausvahvistus”). Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilatessaan palvelun. Nämä ehdot ovat sopimuksen olennainen ja erottamaton osa. Näitä ehtoja sovelletaan sopimukseen kokonaisuudessaan, elleivät sopijapuolet erikseen toisin sovi. Mikäli vahvistettu tilaus ja nämä ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti vahvistettua tilausta.

A.2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohteena on Onnexin Asiakkaalle tuottama palvelu. Sopimuksen tarkoituksena on sopia palveluiden sisältö, ajankohta, paikka ja hinnat sekä määrittää ne muut ehdot, joiden mukaan Onnexi tuottaa Asiakkaalle palvelua.

A.3. Sopimuksen synty ja voimassaolo

Asiakas tilaa palvelut Onnexin verkkoportaalissa (”verkkoportaali”). Verkkoportaalissa määritellään tilattu palvelu ja sen yksityiskohdat, mukaan lukien palvelun ajankohta, paikka ja hinta sekä Onnexin työntekijä, joka ensisijaisesti tuottaa palvelun. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Onnexi on vahvistanut tilauksen. Sopimus on voimassa, kunnes kumpikin osapuoli on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa.

A.4. Palvelut

Onnexi suorittaa vahvistetussa tilauksessa määritellyt palvelut sopimuksen mukaisesti sovitussa paikassa (”palvelupaikka”) ja sovittuna ajankohtana (”palveluajankohta”). Palvelu suoritetaan Asiakkaan tarjoamilla välineillä ja tarvikkeilla, elleivät osapuolet erikseen toisin sovi. Palvelupaikan ja Asiakkaan tarjoamien välineiden ja tarvikkeiden tulee olla turvallisia ja tulee muutoinkin soveltua tilatun palvelun tuottamiseen.

Palvelun sisältönä on tilattu ajallinen määrä tilattua palvelua. Onnexi ei sitoudu toimittamaan tiettyä lopputulosta eikä muutakaan palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän tilattua palvelua.

Onnexi pyrkii siihen, että palvelun Asiakkaalle tuottaa Asiakkaan valitsema työntekijä. Onnexi voi kuitenkin esittää työntekijän vaihtamista, jos Asiakkaan valitsema työntekijä ei ole käytettävissä, ja myös muusta perustellusta syystä. Mikäli Asiakas ei hyväksy Onnexin esitystä työntekijän vaihtamista, Asiakkaan tulee välittömästi perua tilaus.

Onnexi voi käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita.

Onnexi seuraa toteutuneiden palveluiden laatua Asiakkailta pyydettyjen palautteiden perusteella ja kehittää palautteen perusteella edelleen palveluitaan ja niiden laatua.

A.5. Hinnat ja laskutus

Palveluiden hinnat ovat tilaushetkellä voimassa olevan Onnexin hinnaston mukaiset. Hinnasto on saatavilla verkkoportaalissa. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun tehdessään tilauksen. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

Onnexi pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Hinnaston mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle verkkoportaalissa.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Onnexilla on oikeus välittömästi muuttaa palveluiden hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä verkkoportaalissa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Tämä hinnanmuutosoikeus koskee myös jo tilattuja palveluita.

Asiakas maksaa palvelun tilauksen yhteydessä verkkoportaalissa tai muulla Asiakkaan valitsemalla maksutavalla.

Onnexi palauttaa suorittamatta jääneistä palveluista maksetun hinnan täysimääräisenä takaisin Asiakkaalle, mikäli palveluiden suorittamatta jääminen johtuu Onnexin tai sen alihankkijan laiminlyönnistä.

A.6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuutena on:

 • Valita verkkoportaalista osaamisprofiililtaan soveltuva työntekijä tuottamaan palvelu. Asiakkaan tulee tarvittaessa pyytää Onnexilta neuvoa työntekijän valitsemisessa. Mikäli Asiakas valitsee työntekijän, jonka osaamisprofiilissa haluttua palvelua ei ole, Onnexi ei vastaa palvelun laadusta. Tarjotut palvelut eivät sisällä luvanvaraisia tai muutoin erityistä ammatillista pätevyyttä vaativia tehtäviä.
 • Valita halutulle palvelulle ko. työntekijän kalenterissa löytyvä vapaa ajankohta.
 • Arvioida palvelun tarvittava määrä tunteina soveltaen verkkoportaalissa saatavissa olevia ohjeellisia työmääräarvioita ja tilata tämä määrä haluamaltaan, osaamisprofiililtaan soveltuvalta työntekijältä. Asiakkaan tulee tarvittaessa pyytää Onnexilta neuvoa työmäärän mitoittamisessa.
 • Antaa Onnexille tarvittavat tiedot palvelupaikasta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tilattuna palveluajankohtana
 • Huolehtia palvelun suorittamiseen tarpeellisten välineiden ja tarvikkeiden, kuten puhdistusaineiden saatavilla olosta ja turvallisuudesta
 • Huolehtia työntekijän pääsystä palvelupaikkaan suorittamaan palvelua ja antaa työntekijälle hänen tarvitsemansa tiedot.
 • Perua tilaus välittömästi, mikäli Asiakas ei hyväksy Onnexin ehdottamaa toista työntekijää Asiakkaan tilauksessaan valitseman työntekijän sijasta.
 • Perua tilaus välittömästi, mikäli Onnexin työntekijä saapuu palvelupaikkaan olennaisesti myöhässä. Jos tilattu työmäärä on enintään neljä (4) tuntia, myöhästymistä ei ole pidettävä olennaisena, jos työntekijä myöhästyy työn aloittamisesta enintään yhden (1) tunnin. Jos tilattu työmäärä on enemmän kuin (4) tuntia, myöhästymistä ei ole pidettävä olennaisena, jos työntekijä myöhästyy työn aloittamisesta enintään kaksi (2) tuntia.
 • Maksaa palvelu valitsemallaan maksutavalla.
 • Esittää mahdolliset reklamaatiot palvelun suorittamisesta ja niihin liittyvät vaatimuksensa seitsemän (7) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta.

Asiakkaan tulee tehdä tilauksen peruminen, palautteen ja reklamaation antaminen sekä muut tilaukseen liittyvät toimet verkkoportaalissa käyttäen tilausvahvistuksessa saamaansa linkkiä, vastaamalla saamaansa tilausvahvistukseen sähköpostitse tai tekstiviestinä taikka ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun.

Mikäli Asiakas ei kykene täyttämään velvoitteitaan työvälineiden, tarvikkeiden tai palvelupaikan suhteen, Onnexilla on oikeus keskeyttää palvelu ja siirtää se tuotettavaksi myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

A.7. Onnexin velvollisuudet

Onnexin velvollisuutena on:

 • Huolehtia siitä, että työntekijä saapuu tuottamaan sovitun palvelun sovitussa palvelupaikassa sovittuna palveluajankohtana.
 • Vastata siitä, että työntekijä tuottaa sovitun palvelun osaamisprofiilinsa edellyttämällä tavalla ja tasolla.
 • Ylläpitää verkkoportaalissa työntekijöiden osaamisprofiileja
 • Ylläpitää verkkoportaalissa työntekijöiden kalentereita
 • Ylläpitää verkkoportaalissa ohjeellisia työmääräarvioita

A.8. Tilauksen peruminen

Asiakkaalla on oikeus perua tilaus viimeistään kaksi (2) vuorokautta eli 48 h ennen palvelun sovittua aloittamisajankohtaa. Mikäli Asiakas peruu tilauksen myöhemmin, Onnexilla on oikeus laskuttaa Asiakasta yhden (1) tunnin palvelusta. Mikäli Asiakas on kuluttaja, Asiakkaalla on etämyynnissä lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen peruuttamisoikeus.

Onnexilla on oikeus perua perustellusta syystä hyväksymänsä tilaus viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen palvelun sovittua aloittamisajankohtaa.

Mikäli Asiakas on maksanut peruutetun palvelun, Onnexi sitoutuu palauttamaan maksetut maksut Asiakkaalle kahden (2) viikon kuluessa tilauksen perumisesta.

Asiakkaan tulee tehdä tilauksen peruminen verkkoportaalissa käyttäen tilausvahvistuksessa saamaansa linkkiä, vastaamalla saamaansa tilausvahvistukseen sähköpostitse tai tekstiviestinä taikka ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun.

A.9. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnonmullistuksen, tulipalon, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tai muun sellaisen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä.

A.10. Luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa sellaiset toiselta osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka tiedon luovuttanut osapuoli on ilmoittanut luottamuksellisiksi tai joita on muutoin selvästi pidettävä luottamuksellisina. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaisia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai muutoin julkisia tai jotka osapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muutoin kuin toiselta osapuolelta.

Onnexi ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joita Onnexi käyttää palvelun tuottamiseen ja muiden sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen.

Kaikki Onnexin työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon ja kaikki yhteistyökumppanit ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka mukaan he eivät luvatta paljasta mitään Asiakkaaseen tai tämän henkilökohtaisiin oloihin liittyvää seikkaa, jonka he ovat saaneet tietoonsa palvelua tuottaessaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että Onnexilla ja tämän yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää hyväkseen palveluiden toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

A.11. Tietosuoja

Onnexi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Onnexiin sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Onnexi voi käyttää henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa omien ja yhteistyökumppaneidensa tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin. Onnexi voi käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa palveluidensa personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä verkkoportaalissa tai muissa asiakaskanavissaan. Onnexi voi käsitellä henkilötietoja ja anonymisoitua tietoa myös muodostaakseen kattavan käsityksen siitä, miten Asiakas käyttää verkkoportaalia ja Onnexin palveluita, sekä palveluita koskevista Asiakkaan mieltymyksistä. Onnexi voi käsitellä henkilötietoja myös luodakseen tilastollisia analyysejä, joiden avulla Onnexi voi kehittää palveluiden tarjontaa tai parantaa palveluitaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Onnexin markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Onnexille.

Lisää tietoa palvelun markkinoinnin, tilaamisen ja tuottamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on palvelun tietosuojaselosteessa.

A.12. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Sopimuksen muuttamisesta sovitaan osapuolten kesken kirjallisesti.

Onnexi pidättää oikeudet näiden ehtojen muuttamiseen. Muutetut ehdot julkaistaan verkkoportaalissa ja muutettuja ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka tehdään muutosten julkaisemisen jälkeen.

Onnexilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, jolle Onnexi myy tai muutoin luovuttaa palvelun tai sen liiketoiminnan, johon palvelu liittyy. Muunlainen siirto on sallittu vain toisen osapuolen suostumuksella. Toinen osapuoli voi kuitenkin olla antamatta suostumustaan siirtoon vain perustellusta syystä.

A.13. Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset

Onnexilla on vastuuvakuutus, joka koskee sellaisia Asiakkaalle aiheutuvia välittömiä esine- ja vahingonvahingot, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Onnexin tai sen alihankkijoiden virheestä tai laiminlyönnistä näiden tuottaessa palvelua. Onnexi ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos se aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai tarvikkeiden soveltumattomuudesta tai muista Asiakkaan vastuulla olevista seikoista. Onnexi ei vastaa välillisistä vahingoista. Korvattavien vahinkojen enimmäismäärä on enintään Onnexin vastuuvakuutuksen mukainen enimmäiskorvaus. Mikäli Onnexin vastuuvakuutus ei kata vahinkoa, Onnexin vastuu rajoittuu enintään palvelusta maksettuun hintaan. Vastuuvakuutuksen tiedot ovat saatavilla asiakasportaalista.

Asiakas vastaa Onnexille tai sen työntekijälle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Onnexilla on voimassa ryhmätapaturmavakuutus, joka voi kattaa toimeksiannon yhteydessä Onnexin työntekijälle tapaturman aiheuttamia vahinkoja.

A.14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon erimielisyydestä neuvottelujen jälkeenkään, osapuoli voi viedä erimielisyyden tuomioistuimen ratkaistavaksi. Erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena Onnexin kotipaikalla toimivaltaiseen yleiseen alioikeuteen.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimeesi. Jotkut evästeet aktivoidaan automaattisesti, sillä verkkopalvelu tarvitsee niitä toimiakseen asianmukaisesti. Lue lisätietoa evästeistämme.
x